Публічна угода (оферта)

Ця оферта адресована будь-якій особі (невизначеному колу осіб) (далі «Замовник») і є публічною пропозицією Виконавця укласти договір про надання послуг, розміщений у мережі Інтернет за адресою https://psyfaq.com/ і може надсилатися на електронну пошту Замовника (далі Договір) на таких умовах:

1.Визначення термінів
Для цілей цього Договору терміни вживаються у такому значенні:

1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
1.2. Замовник – особа, яка вчинила Акцепт умов цього Договору та стає Замовником послуг Виконавця за укладеним договором. Замовником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати послуги Виконавця в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.3. Виконавець - ФОП Нікітіна Марина Олегівна та особи (суб'єкти підприємницької діяльності), які мають право надавати послуги, передбачені цим Публічним договором (офертою). Найменування Виконавця вказується в рахунку або в інших документах на оплату Послуг.
1.4. Послуги – це надання Виконавцем обмеженого доступу Замовнику до Програм Виконавця шляхом використання безкоштовного програмного забезпечення із закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий та відео зв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірингових мереж (SKYPE-консультації). Їх перелік, умови придбання та інші умови розміщені на сайті https://psyfaq.com/.
1.5. Програма — цілісна сформована сукупність онлайн занять (вебінарів, тренінгів), електронних версій аудіо-, відеозаписів занять, семінарів, тренінгів, курсів, фонограм, відеограм, текстових, аудіовізуальних творів, пов'язаних між собою та структурованих на певну тему, захищених інтелектуальної власності та конфіденційної інформації, доступ до яких надається через Сайт або Веб-сторінку для використання Замовником.
1.6. Онлайн-заняття (вебінар, тренінг) – це виступ, лекція, мова, які відбуваються в режимі реального часу та/або в режимі трансляції їх запису за допомогою web-технологій шляхом надання Замовнику Персонального посилання (доступу) на умовах цього Договору.
1.7. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси https://psyfaq.com/, доступ до яких здійснюється через зазначений адресу Інтернету.
1.8. Персональне посилання — персональне формалізоване відповідно до стандартів мережі Інтернет запис адреси сайту або його частини (Веб-сторінки), що дозволяє Замовнику отримати доступ до Сайту в Інтернеті.

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Договір укладається між Виконавцем та Замовником послуг у формі договору приєднання.
2.2. Цей Договір є публічним договором (далі — Договір), який вважається укладеним між Виконавцем, з одного боку, Замовником, з іншого, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов і положень цього Договору.
2.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги, а Замовник зобов'язується прийняти та сплатити надані Послуги.
2.4. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов цього Договору.
2.5. Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, розміщеними на Сайті шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій:
2.5.1. Заповнення Замовником заявки на участь у Програмі;
2.5.2. Оплати Замовником послуги у повному обсязі;
2.5.3. Проставлення відповідної позначки «ознайомився(-лася) з умовами даного договору та приймаю його умови».
2.6. Перелік та вартість надання Послуг розміщено на Сайті.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість Послуг залежить від обраної Програми та вказується на Сайті Виконавця або вказується у рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.
3.2. Виконавець має право в односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту оплати шляхом опублікування нової ціни на Сайті.
3.3. Замовник здійснює оплату послуг за умов 100% передоплати.
3.4. За домовленістю Сторін Замовнику може надаватися право оплачувати Послугу частинами.
3.5. Оплата Послуг Виконавцем означає ознайомлення та повну згоду Замовника з умовами цього Договору.
3.6. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Способи оплати обраної Послуги вказуються на Сайті або в рахунку на оплату, які надсилаються Замовнику після заповнення Заявки на участь у Програмі.
3.7. Послуга вважається сплаченою з моменту зарахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
3.8. У разі оплати Послуги частинами та невнесення будь-якої частини оплати в обумовлений термін, Виконавець має право відмовити Замовнику у наданні доступу до відповідної Програми без повернення сплачених коштів.
3.9. Умови Гарантій повернення не поширюються на Замовника, який на момент подання Заяви на повернення сплачених коштів не здійснив повну, 100% оплату Послуги Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Для отримання послуг Виконавця Замовник заповнює на Сайті Заявку на участь у Програмі.
4.2. На підтвердження Заявки Виконавець надсилає Замовнику рахунок на оплату Послуг (вибраної Програми) на електронну пошту або в інший спосіб.
4.3. Замовник здійснює оплату Послуг (Програми) одним із обраних способів, після чого повідомляє Виконавцю про проведення оплати з наданням документів, що підтверджують, способом, який зазначений у рахунку на оплату.
4.4. Після отримання Виконавцем підтвердження оплати, Замовнику на адресу електронної пошти, вказану при заповненні заявки на участь у Програмі, надсилається Персональне посилання.
4.5. У разі неотримання протягом 2 (двох) робочих днів Замовником Персонального посилання Замовник повинен звернутися до служби підтримки Виконавця шляхом надсилання листа на електронну пошту: propsyfaq@gmail.com.
4.6. Персональне посилання є дійсним для одного Замовника, який отримав вказане посилання. Забороняється передача Персонального посилання третім особам.
4.7. Після отримання Персонального посилання, Замовник повинен заповнити реєстраційну форму для доступу до Персонального кабінету, вказавши необхідні ідентифікуючі дані.
4.8. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки доступу до свого Персонального (Особистого) кабінету, а також усі дії, що відбуваються за допомогою Персонального (Особистого) кабінету, та зобов'язується невідкладно повідомляти Виконавця про будь-яке порушення безпеки Персонального (Особистого) кабінету.
4.9. Для отримання Послуги Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою.
4.10. Розклад проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку шляхом розміщення такої інформації одним, але не винятково, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype тощо.
4.11. Під час участі в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) забороняється розпалювання міжнаціональних конфліктів, приниження інших учасників, тренера, реклама, нецензурні висловлювання та інша поведінка, яка порушує морально-етичні норми та вимоги чинного законодавства. Виконавець має право анулювати участь Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах) без повернення отриманої оплати у разі порушення ним вищевказаних правил.
4.12. Використання Замовником отриманих інформації та матеріалів (аудіо-, відеозаписів тощо) допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання, з урахуванням забезпечення безпеки даної інформації від несанкціонованого та публічного розповсюдження.
4.13. Виконавець має право відмовитися від надання послуг в односторонньому порядку та анулювати доступ Замовника до обраної програми у разі встановлення фактів передачі Замовником Персонального посилання третім особам, розповсюдження інформації та матеріалів (аудіо, відео тощо), отриманих внаслідок отримання Послуг, третім особам , і навіть, громадського поширення.
4.14. Виконавець не несе відповідальності за неможливість участі Замовника в онлайн заняттях (вебінарах, тренінгах), що виникла з причин, що не залежать від Виконавця.
5.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

Замовник має право:

5.1. Отримати Послуги на умовах цього Договору.
5.2. Отримати від Виконавця інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання за телефонами, зазначеними на Сайті, або надіславши відповідний запит на електронну пошту, вказану на Сайті, або через форму зворотного зв'язку.
5.3. Входити в Персональний кабінет під своїм обліковим записом одночасно лише з однієї точки доступу (персональний комп'ютер, ноутбук, нетбук, планшет та ін.).
5.4. На умовах зазначеного договору за погодженням з Виконавцем один раз перенести одержання Послуги, вартість якої сплачена у повному розмірі, на наступну дату її надання, погоджену Сторонами. У разі такого перенесення повернення коштів за надані послуги можливе лише у разі надання послуг неналежної якості.
5.5. Замовник має всі права споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює дані правовідносини.

Замовник зобов'язується:

5.6. Оплатити Послуги у повному обсязі у порядку та строки, передбачені цим Договором.
5.7. Надати достовірну інформацію про себе у процесі заповнення заявки на участь у Програмі. Замовник відповідає за достовірність такої інформації.
5.8. Підтримувати у справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують доступ до Сайту.
5.9. Самостійно та своєчасно знайомитися з інформацією про час, дату, вартість та умови надання Послуг, яка розміщена на Сайті. Замовник не має права пред'являти Виконавцю претензії у разі несвоєчасного ознайомлення або неознайомлення з інформацією на Сайті. Замовник приймає він всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення чи неознайомлення з інформацією, розміщеної йому Виконавцем на Сайті.
5.10. Виконувати рекомендації, домашні завдання, вимоги тощо. Виконавця, викладені у Програмі.
5.11. Надати Виконавцю актуальну інформацію про засоби зв'язку для направлення інформаційних матеріалів, а також для зв'язку Виконавця із Замовником у рамках надання Послуг згідно з цим Договором.

Замовнику забороняється:

5.12. Здійснювати в будь-якій формі запис (шляхом аудіо-, відеозапису, скачування, скріншоти, фотографування та інших способів зберігання інформації) он-лайн заняття (вебінару, тренінгу), що проводиться в рамках надання Послуг за цим Договором.
5.13. Копіювати, розповсюджувати будь-яким способом аудіо-, відео-, інформаційні матеріали, записи онлайн заняття (вебінару, тренінгу), отримані в рамках цього Договору.
5.14. Розповсюджувати матеріали, отримані в рамках зазначеного Договору шляхом розшифрування (переведення аудіо- та відеоматеріалів у текстовий формат) або перекладу іншими мовами.
5.15. Використовувати отриману в рамках цього Договору інформацію, матеріали як у комерційних, так і особистих цілях шляхом переказування або розповсюдження будь-якими способами отриманих від Виконавця знань.
5.16. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги чи сервісу, або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього узгодження з Виконавцем.
5.17. Здійснювати свою діяльність на основі Послуг Виконавця.
5.18. Допускати поширення недостовірної, хибної інформації, інформації, що ганьбить честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, тренерів та інших осіб, а також інформації, що спонукає та закликає до міжнаціональної, етнічної, статевої, расової нетерпимості, ворожнечі, війни, зміни державного устрою країн, інформації , поширення якої заборонено чинним законодавством України та нормами Міжнародного права залежно від території надання послуг.
5.19. Передавати та/або надавати доступ до Програми будь-яким третім особам, а також отримувати Послуги спільно з третіми особами.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

Виконавець має право:

6.1. Самостійно визначати форми та способи надання Послуг з огляду на вимоги чинного законодавства України та умови Договору.
6.2. В односторонньому порядку визначити вартість послуг.
6.3. Самостійно визначати/змінювати дати проведення он-лайн занять (вебінарів, тренінгів).
6.4. Самостійно визначати/змінювати зміст, тривалість, кількість інформації в онлайн занятті (вебінарі, тренінгу) в рамках Програми, функціональні можливості, інтерфейс Веб-сторінки в процесі надання Послуги.
6.5. Під час проведення онлайн занять (вебінарів, тренінгів) Програми здійснюватимуть його фотографування, відео-, аудіозапис та використовувати їх на власний розсуд. Замовник дає свою згоду на здійснення Виконавцем цих дій та надає Виконавцю право оприлюднити їх шляхом опублікування на Сайті та в інший спосіб, зробити доступними невизначеному колу осіб, поширювати, відтворювати, редагувати та іншим чином використовувати фотографії, аудіо-відео записи із зображенням та (або) ) голосом Замовника.
6.6. Самостійно залучити до надання послуг третіх осіб, у тому числі тренерів.
6.7. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну виконання своїх зобов'язань за Договором. У разі ненадання інформації, неповного або неправильного подання інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг за Договором до надання Замовником такої інформації.
6.8. Проводити анкетування, опитування Замовника, у тому числі запитувати отримані відгуки про отримані послуги, поширювати (публікувати або іншим чином поширювати) результати анкетування (опитування) та отримані відгуки про отримані послуги з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних.
6.9. Відмовитися від надання Послуг або обмежити доступ Виконавця до Програми без повернення сплачених коштів у таких випадках:
6.9.1. Надання Замовником недостовірної інформації.
6.9.2. Недотримання Замовником строків та порядку оплати у разі здійснення оплати у порядку, передбаченому п. 3.4 Договору.
6.9.3. Порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.12-5.19 Договору.
6.10. Здійснювати масове розсилання інформаційних повідомлень (у тому числі рекламних) на електронну адресу Замовника. При цьому такі повідомлення повинні містити посилання для відмови від розсилки, що дозволяє Замовнику самостійно відмовитися від отримання розсилки.
6.11. В односторонньому порядку вносити зміни до умов Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

Виконавець зобов'язується:

6.12. Надати Послуги належної якості у порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
6.13. Зберігати інформацію та інформацію (у тому числі персональні дані), отримані від Замовника на виконання умов цього Договору.
6.14. Надавати Замовнику інформацію про послуги, що надаються, умови їх надання.
6.15. Інформувати Замовника про зміну порядку надання Послуг (дати, розклади трансляцій) шляхом розміщення такої інформації одним, але не виключно, із способів: розміщення на веб-сторінці, надсилання повідомлення на електронну адресу Замовника, Skype тощо.
7. ГАРАНТІЇ ТА ЗАСОБИ СТОРІН

7.1. Замовник, приймаючи умови цього Договору, приймає на себе ризик неотримання прибутку та ризик можливих збитків, пов'язаних із використанням знань, умінь, навичок, отриманих Замовником під час надання Послуг.
7.2. Виконавець, гарантуючи якість Послуг, не надає гарантій на безперебійність, безпеку, безпомилковість та точну відповідність Послуг очікуванням Замовника до змісту Послуг та отриманих ним результатів.
7.3. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь, навичок, а також отримання Замовником Послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному чи невизначеному майбутньому Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі та непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь та навичок залежить від багатьох відомих та невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей та персональних характеристик, що приймається обома Сторонами.
7.4. Виконавець не здійснює освітню, викладацьку чи педагогічну діяльність та не надає освітні послуги, не видає жодних сертифікатів, свідоцтв, дипломів тощо.
7.5. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи його умови, Замовник гарантує, що вказав повні, достовірні та актуальні дані, у тому числі персональні дані, при заповненні Заявки на участь у Програмі, введенні будь-яких реєстраційних даних та здійсненні оплати та не використовує дані інших осіб (у в тому числі персональні дані).
7.6. Замовник гарантує, що не має наміру здійснювати будь-які дії, які б завадили діловій репутації Виконавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами з Виконавцем, або суперечать законодавству України, міжнародним нормам та звичаям ділового обороту; його дії спрямовані на отримання послуг і в них немає злого наміру, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу та публічного поширення інформації, яка є власністю Виконавця.
7.7. Сторони гарантують, що мають необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладання Договору.
7.8. У випадку, якщо якість послуг з яких-небудь причин є для Замовника неналежною, Виконавець надає Замовнику право протягом 7 (семи) днів від дати старту онлайн занять курсу «Ніколи не пізно» та 7 (семи) календарних днів від дати старту всіх інших онлайн занять — Програми, доступ до яких було надано відповідно до умов Договору, звернутися до Виконавця із Заявою про повернення сплачених коштів.
7.9. Заява на повернення коштів надсилається Замовником, за умови відповідності до положень п. 3.9. Договору, на електронну адресу: propsyfaq@gmail.com не пізніше строку, зазначеного у п.7.8. Договори, в іншому випадку, зобов'язання щодо повернення не поширюються на Виконавця. Відповідальність за правильність даних, зазначених у Заяві, несе Замовник. Заява на повернення коштів має містити таку інформацію:
7.9.1. Копія паспорта Замовника;
7.9.2. Спосіб, дата та сума оплати Послуг;
7.9.3. Об'єктивні причини, через які Замовник вважає, що надано послуги неналежної якості;
7.9.4. Банківські реквізити повернення коштів.
7.10. За умови відповідності Заяви щодо повернення коштів вимогам, зазначеним у п.п. 7.8, 7.9 Договору, Виконавець здійснює повернення сплачених коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такої Заяви. Повернення коштів провадиться за вирахуванням комісії платіжних систем, на карту здійснення оплати.
7.11. У разі відсутності у Заяві на повернення засобів інформації, зазначеної у п. 7.9 Договору або надання недостовірної інформації, Виконавець має право відмовити Замовнику у поверненні коштів.
7.12. У разі порушення Замовником п.п. 4.11, 4.12, 5.7, 5.12.-5.19 Договору, кошти сплачені Замовником Виконавцю не повертаються.
7.13. Будь-які претензії, заяви надіслані Замовником після закінчення строку зазначеного у п. 7.8 Договору, Виконавцем не розглядаються.
7.14. При перенесенні навчання у кожному з курсів більш пізній термін (на наступний потік) гарантія повернення коштів анулюється (не діє).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань, встановлених Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та положень Договору.
8.2. Виконавець не несе відповідальності за неотримання Замовником послуг за цим Договором у разі:
8.2.1. Надання Замовником недостовірної інформації на виконання умов Договору, у тому числі, але не виключно, контактної інформації (e-mail, Skype), а також ненадання інформації у разі зміни інформації, наданої раніше;
8.2.2. Замовник не може отримати Послуги з технічних причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника доступу до мережі Інтернет внаслідок дій операторів зв'язку, провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів та/або інших шкідливих програм через відсутність у нього необхідних програмно-апаратних засобів та/або неналежної оплати такого доступу.
8.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування або служб, що надають Замовнику доступ до Послуг, що надаються Виконавцем.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за дії Замовника, внаслідок яких було завдано шкоди іншим Замовникам послуг Виконавця, а також не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику внаслідок дій інших Замовників послуг.
8.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність змісту Послуги очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку. Така невідповідність очікуванням та/або негативна суб'єктивна оцінка не є підставою вважати послуги наданими неякісно, або не у погодженому обсязі.
8.6. Виконавець не несе відповідальності за дії третіх осіб, які мали місце під час авторизації їх на Сайті (Веб-сторінці) від імені Замовника.
8.7. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які наслідки, зокрема за очікувані результати від отриманої Послуги.
8.8. Усі суперечки між Сторонами розглядаються шляхом переговорів з урахуванням врегулювання конфлікту з максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.
8.9. У разі, якщо Сторони не зможуть дійти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, такі суперечки підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕДОЛОЖНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень Договору, якщо це є наслідком обставин, які настали після набрання чинності Договором і перебувають поза сферою контролю сторони, що не виконує. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, цивільні заворушення, терористичні акти, збої в роботі телефонних мереж загального користування, електронних каналів зв'язку, а також рішення державних органів тощо, але не обмежуються ними (далі – форс-мажор). Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення Стороною, що не виконує, форс-мажору, що підтверджується відповідною довідкою, завіреною торгово-промисловою палатою або іншими доказами. Якщо форс-мажор виник у результаті рішення державних органів, Сторони вважають, що текст такого рішення є достатнім доказом настання обставин форс-мажору.
9.2. Обставини форс-мажору автоматично продовжують термін виконання зобов'язань протягом усього його дії та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин Сторони повинні інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть понад шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
10. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

10.1. Погоджуючись з умовами Договору та приймаючи умови Договору, Замовник надає Виконавцю однозначну згоду на обробку та використання будь-яких персональних даних, які стали відомими Виконавцю внаслідок надання Послуг на умовах цього Договору відповідно до законодавства України у сфері захисту персональних даних.
10.2. Обробка персональних даних включає, але не обмежується, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання та розповсюдження (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, що їх оброблює Виконавець, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем відносинами контролю для ведення бази персональних даних Замовників.
10.3. Замовник погоджується, що Виконавець не повинен отримувати додаткової згоди Замовника для передачі персональних даних Замовника будь-якій особі, яка пов'язана з Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних відносин.
10.4. Вся інформація, яка стала відома Замовнику у зв'язку з отриманням Послуг від Виконавця за цим Договором (зокрема паролі доступу до Програм), є конфіденційною інформацією та комерційною таємницею Виконавця.
10.5. Замовник зобов'язується не розголошувати та не передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю Виконавця для ознайомлення та/або використання третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця.

11. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

11.1. Усі онлайн заняття (вебінари, тренінги) у формі виступів, лекцій, виступів; аудіо та відео-практики, аудіо- та відео-уроки, записи онлайн трансляцій у вигляді аудіовізуальних творів, фонограм та відеограм, фотографічні твори, зображення, статті та будь-які інші матеріали, отримані Замовником на виконання умов цього Договору (далі — Матеріали) є об'єктами прав інтелектуальної власності та підлягають захисту.
11.2. Авторські та суміжні права на Матеріали, до яких надається доступ Замовнику належать Виконавцю. Замовнику надається лише право користування Матеріалами виключно для особистих некомерційних цілей з урахуванням статусу конфіденційності цієї інформації.
11.3. Забороняється будь-яким способом копіювання, відтворення, розповсюдження, виконання, публічне повідомлення, демонстрація, показ, використання, переклад, переробка, адаптація та будь-які подібні зміни матеріалів без попередньої письмової згоди Виконавця.

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладання, передбаченого п. 2.5 Договору та діє до повного виконання Сторонами умов Договору.
12.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення строку його дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням умов цього Договору.
12.3. У випадках, що не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
12.4. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними предмета та змісту цього Договору, прав та обов'язків кожної Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Договору, суть термінів, що вживаються у Договорі, а також відповідність тексту Договору намірам та волі Сторін.
12.5. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є чи стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт не впливає на дійсність інших положень Договору загалом.
12.6. Сторони погоджуються, що до відносин, що виникли між ними на підставі цього Договору, застосовується право України.
12.7. Сторони мають право у будь-який момент укласти цей договір у формі письмового двостороннього документа.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Нікітіна Марина Олегівна
ЄДРПОУ : 3045524244,
Місце реєстрації: 49020, Дніпро, вул. Орловська 27
e-mail: nik.seascape@gmail.com
тел.: +38(050)-725-75-25
Оферта на надання послуг з організації та проведення заходів

Цей Договір-оферта на участь у заходах (далі – Договір, Оферта) є офіційною пропозицією (публічною офертою) Організатора (далі – Організатор) для будь-якої особи (далі – Учасник), яка прийме цю пропозицію на зазначених нижче умовах. Організатор та Учасник далі разом іменуються «Сторони».

Термінологія:
1.1.У цьому Договорі використовуються такі терміни:
1.1.1. Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Учасником умов цього Договору без будь-яких винятків та/або обмежень та є рівносильним укладенню двостороннього письмового Договору.
1.1.2. Учасник – особа, яка здійснила Акцепт справжньої Оферти та є реальним відвідувачем Заходів. Учасником може бути будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, яка має намір отримати Послуги Організатора в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
1.1.3. Організатор – особа (суб'єкти підприємницької діяльності), яка має право надавати Послуги, передбачені цим Договором. Назва Організатора вказується в рахунку або інших документах на оплату Послуг.
1.1.4. Послуги – підготовка та проведення публічних заходів, що надаються Організатором Учаснику, а також повний інформаційний та організаційний супровід Заходів згідно з умовами цього Договору.
1.1.5. Заходи – проведення Організатором форумів, тренінгів, майстер-класів, конференцій, курсів, зустрічей із реальною присутністю Учасника.
1.1.6. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права та (або) суміжних прав тощо, пов'язаних між собою та структурованих у межах адреси https://psyfaq.com/ та всіх субдоменів, що включають до них.
1.1.7. Усі інші терміни та визначення, що зустрічаються у тексті Договору, тлумачаться Сторонами відповідно до цього Договору, а за відсутності їх тлумачення відповідно до чинного законодавства України.

2.Предмет та порядок укладання Договору
2.1. Відповідно до умов Договору Організатор зобов'язується надати Послуги з організації та проведення Заходів, а Учасник зобов'язується сплатити за них.
2.2. До складу Послуг щодо кожного конкретного Заходу входить:
2.2.1. розробка програми, календарного плану та інших умов заходу;
2.2.2. організаційний супровід Заходу;
2.2.3. безпосереднє проведення Заходу;
2.2.4. надання Учаснику на Заході інформації, що відповідає програмі Заходу;
2.2.5. консультування Учасника на Заході відповідно до програми Заходу;
2.2.6. вибір та залучення спікерів (осіб, які на Заході, надають інформацію та консультують Учасників).
2.3. Надання Послуг за цим Договором здійснюється Організатором на підставі попередньої реєстрації Учасника за допомогою електронної пошти та подальшої оплати обраного Заходу.
2.4. Детальний опис кожного Заходу Учасник може прочитати на субдоменах сайту за адресою https://psyfaq.com/, вибравши з розкладу Тренінгів, що цікавить.
2.5. Для отримання Послуг Учасник обирає конкретний Захід, переходить на його сторінку та заповнює відповідну форму (заявку), розміщену на цій сторінці.
2.6. Учасник зобов'язаний зазначити достовірні дані під час оформлення заявки, у разі надання недостовірних даних Договір не вважається укладеним.
2.7. Організатор протягом 2 (двох) днів зобов'язаний зв'язатися з Учасником, який залишив заявку на підтвердження отримання заявки.

3. Вартість послуг. Порядок та способи оплати.
3.1. Організатор надає Послугу Учаснику за умови 100% передоплати цієї Послуги.
3.2. Види та способи оплати кожного Заходу вказуються на Сайті, обравши з розкладу Тренінгів цікаве.
3.3. Моментом повного та беззастережного прийняття Учасником пропозиції Організатора укласти Договір вважається факт оплати Учасником Послуг.
3.4. Натискаючи на Сайті кнопку «сплатити» або іншу, аналогічного призначення, Учасник погоджується з усіма умовами Договору.
3.5. Платежі за цим Договором здійснюється одним із способів, запропонованих Учаснику, у тому числі при натисканні кнопки «Сплатити», які включають:
- Оплата електронними коштами;
- Оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
- Оплата на розрахунковий рахунок Організатора через банк або банк-еквайр;
- Оплата через спеціально уповноважених агентів (фізичних або юридичних осіб);
- Іншими способами за попереднім погодженням з Організатором.
3.6. Організатор має право без попереднього попередження в односторонньому порядку змінювати вартість певної Послуги до моменту її оплати Учасником.
3.7. У вартість Послуг не включається додаткові витрати на переїзд, проживання та інші витрати у разі проведення виїзних Заходів.
3.8. Повернення оплати за Послуги на участь у заході можливе не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до старту заходу.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Організатор зобов'язаний:
4.1.1. Після оплати Послуг, організувати та надати Учаснику належне надання Послуг, відповідно до цього Договору та опису Заходу.
4.1.2. Повернути оплачені кошти Учаснику відповідно до умови, описаної в п.3.8. справжньої угоди.
4.1.3. Забезпечувати зберігання та обробку персональних даних Учасника, надавати конфіденційність цих даних у процесі їх обробки та використовувати їх виключно для якісного надання Послуг.
4.1.4. Надавати Учаснику повну та достовірну інформацію про Послугу, що надається, на його вимогу.

4.2. Організатор має право:

4.2.1. Запрошувати спікерів, які беруть участь у наданні Послуг, на власний розсуд.
4.2.2. Не допустити Учасника до заходів за відсутності підтвердження факту оплати.
4.2.3. У будь-який момент доповнювати, змінювати програму та терміни проведення Заходів на власний розсуд, повідомивши Учасника.
4.2.4. Отримувати від Клієнта інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором.
4.2.5. Під час проведення Заходу проводити аудіо-, фото- та відеозйомку Заходу та використовувати отримані матеріали на власний розсуд. При цьому Учасник дає згоду на проведення аудіо-, фото-, відеозйомки за його участю, а також надає Організатору право розміщувати ці матеріали на будь-яких інформаційних ресурсах (ЗМІ, Інтернет, соціальні мережі тощо), редагувати та в інший спосіб використовувати ці матеріали.
4.2.6. Припинити участь у Заході без повернення внесеної плати у разі порушення Учасником правил поведінки під час Заходу. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образу інших учасників Заходу, спікера, відхилення від теми Заходу, реклама, нецензурні висловлювання тощо.
4.2.7. Проводити анкетування, опитування Учасника, у тому числі запитувати відгуки про отримані Послуги, публікувати чи іншим способом поширювати результати анкетування (опитування) отримані відгуки про Послуги Організатора.

4.3. Учасник зобов'язаний:

4.3.1. Надавати достовірну інформацію про себе у процесі подання заявки (реєстрації) на Захід. Учасник відповідає за достовірність такої інформації.
4.3.2. Повідомити Організатора про зміну будь-яких даних, зазначених у заявці, а також наданих Організатору в процесі виконання Договору, у письмовій формі через свій e-mail, зазначений у заявці.
4.3.3. Не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати з будь-якою метою інформацію та матеріали, що стали йому доступними у зв'язку з наданням Послуг, за винятком їх особистого використання.
4.3.4. Використовувати отриману інформацію, включаючи, але не обмежуючись, з метою створення такої чи конкуруючої Послуги, або з метою отримання комерційної чи фінансової вигоди без попереднього узгодження з Організатором.
4.3.5. Не здійснювати у будь-якій формі запис (відео/аудіо), фото Заходів, без згоди Організатора.
4.3.6. У разі незгоди на проведення фотозйомки, аудіо- та відеозапису заходів сповістити про це Організатора до початку заходу в письмовій формі на електронну адресу propsyfaq@gmail.com.

4.4. Учасник має право:

4.4.1. Вимагати від Організатора надати Послуги відповідно до умов цього Договору.
4.4.2. Отримувати від Організатора консультації, пов'язані з участю у заході.
4.4.3. Вимагати повернення оплати за Послуги відповідно до умов цього Договору.
4.4.4. Здійснювати інші права, передбачені законодавством України.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1.У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, умов цього Договору, а також застосовуваних норм міжнародного права.
5.2. Організатор не несе відповідальності за неможливість скористатися Послугами через причини, що залежать від Учасника.
5.3. Сторони, беручи до уваги характер Послуг, що надаються, зобов'язуються у разі виникнення спорів та розбіжностей, пов'язаних з наданням Послуг, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору у досудовому порядку такі спори вирішуються у судовому порядку відповідно до правил підвідомчості та підсудності, встановлених законодавством України та норм міжнародного права.

6. Права інтелектуальної власності
6.1. Усі матеріали, включаючи, але не обмежуючись: статті, інформація, тексти, зображення, фотографії, аудіо- та відео, дизайн, графіка, логотипи, емблеми та інші результати інтелектуальної власності, розміщені на Сайті або згадані в процесі надання Послуг, належать авторам даних матеріалів, та охоронятися відповідно до чинного законодавства України, а також норм міжнародного права.
6.2. Забороняються зміна, копіювання, розповсюдження, подання, відтворення, публікація, завантаження, показ, розміщення, передача або продаж усіх матеріалів у будь-якій формі або будь-якими засобами, чи то повністю, чи частково, без попереднього письмового дозволу авторів даних матеріалів.

7. Персональні дані

7.1. Укладаючи Договір Учасник підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», Політикою конфіденційності, опублікованою на сторінці https://psyfaq.com/polityka-konfidentsiynosti, а також , надає дозвіл Організатору на обробку своїх персональних даних.
7.2. Персональні дані, надані Учасником, є особистою та конфіденційною інформацією щодо Політики конфіденційності, опублікованої на сторінці https://psyfaq.com/ і яка є невід'ємною частиною Договору.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, належать надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, спричинені, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, заворушення та інші протиправні дії, а також стан здоров'я Організатора (або спікера), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус та інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії та акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти чи дії органів державного управління, прийняття законних чи підзаконних актів, що прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, та будь-які інші надзвичайні обставини.
8.2. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти понад шість місяців, сторони у найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

9. Строк дії Договору та умови його розірвання

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту Акцепту цього Договору Учасником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.2. Цей Договір може бути розірваний достроково:
- за взаємною угодою Сторін;
- з ініціативи Учасника, у разі порушення Організатором умови цього Договору;
- на вимогу Організатора у разі порушення Учасником умов цього Договору.

10.Прикінцеві положення
10.1. Ухвалення Учасником умов Оферти (акцепт Оферти) можливе лише в повному обсязі. Частковий акцепт оферти, а також акцепт оферти на інших умовах не допускаються.
10.2. Учасник гарантує, що всі умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх безумовно та в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та застережень.
10.3. Учасник дає свою згоду на інформування про Заходи та інші послуги Організатора та (або) його партнерів шляхом e-mail розсилки на вказану Учасником адресу. Дана згода надається на невизначений термін та діє до отримання Організатором повідомлення Учасника про відмову від розсилки на адресу e-mail propsyfaq@gmail.com.
10.4. У разі, який не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватись нормами, встановленими чинним законодавством України.
10.5. До цього договору застосовується законодавство України.
10.6. Сторони дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають їм відомими, у зв'язку із укладенням цього Договору, у межах, у яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Реквізити Організатора
ФОП Нікітіна Марина Олегівна
ЄДРПОУ : 3045524244,
Місце реєстрації: 49020, Дніпро, вул. Орловська 27
e-mail: nik.seascape@gmail.com
тел.: +38(050)-725-75-25